ENERGI & KLIMAT

Omställningen till förnybara energialternativ

Energi & Klimat

Att ställa om energimarknaden till förnybara alternativ är av yttersta vikt för att uppnå hållbarhet och minska miljöpåverkan.

Här är några nyckelaspekter:

Minskad klimatpåverkan: Förnybara energikällor som sol, vind och vattenkraft är i allmänhet koldioxidneutrala, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och hjälper till att bekämpa klimatförändringarna.

Energiomställning: Övergången till förnybara alternativ kräver investeringar i infrastruktur och teknologisk innovation för att möjliggöra produktion och distribution av förnybar energi.

Energiförsörjningssäkerhet: Mångfald i energikällor, inklusive förnybara, minskar sårbarheten för energiförsörjningsavbrott och minskar beroendet av fossila bränslen.

Skapande av gröna arbetstillfällen: Övergången till förnybara energikällor skapar möjligheter för nya jobb inom sektorn för grön energi och teknikutveckling.

Ekonomisk hållbarhet: Förnybara energikällor kan bidra till ekonomisk tillväxt genom att minska energikostnaderna på lång sikt och skapa en stabilare energimarknad.

Förbättrad luftkvalitet: Minskat användande av fossila bränslen leder till renare luft och minskad hälsorisk för befolkningen. Omställningen till koldioxidneutrala elektro-, och biobränslen som till exempel eMetanol och Vätgas, samt fordon som drivs uteslutande elektriskt, kommer ha en stor påverkan i stort, och för transportnäringen på land, till havs och i lufthavet specifikt för att nå uppsatta miljömål.

Globalt samarbete: Energiomställning kräver samarbete mellan länder för att uppnå gemensamma mål och minska globala utsläppsnivåer.

Sammanfattningsvis är omställningen av energimarknaden till förnybara alternativ avgörande för att skydda miljön, minska klimatförändringar, skapa ekonomisk tillväxt och säkra en hållbar framtid för kommande generationer. Det kräver investeringar, politiska åtgärder och teknologisk utveckling på global nivå.

Advice
strategy
ACTION
Transportsektorns väg till netto-noll utsläpp

Tillgänglig teknik

Elektrobränslen är nyckeln som ger transportsektorn
möjlighet till netto-noll koldioxidutsläpp

Minskad klimatpåverkan: Förnybara energikällor som sol, vind och vattenkraft är i allmänhet koldioxidneutrala, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och hjälper till att bekämpa klimatförändringarna.

I dagens strävan att nå ambitiösa klimatmål är ett minskat beroende av fossila bränslen centralt. Koldioxidneutrala elektrobränslen är en avgörande teknik för att reducera transportsektorns koldioxidutsläpp och skapa en hållbar framtid.

Denna text visar på olika teknologier och möjligheter för att driva transportsektorn mot netto noll-utsläpp, men lyfter specifikt fram elektrobränslen som en lysande stjärna på den hållbara transportens himmel.

Enligt International Energy Agency (IEA) och andra liknande organisationer stod transportsektorn för mellan 16–23% av de totala koldioxidutsläppen globalt, (information 2022).

Detta inkluderar utsläpp från vägtrafik, sjöfart, flygtrafik och andra former av transporter.

Idag rullar det ungefär 1,4 miljarder fordon med förbränningsmotorer, som främst drivs med fossila bränslen som bensin och diesel. Utöver detta tillkommer flyget som i huvudsak drivs med 100LL, JetA1, och sjöfarten som drivs med marindiesel, tungolja och naturgas.

Koldioxidneutrala teknikplattformar för en hållbar transportsektor

Batteridrift

Batterier är en del av lösningen, men de har sina begränsningar för att passa all transport. Batteridrivna fordon och farkoster passar bra för kortare sträckor, men de stöter på utmaningar som hög vikt, begränsad räckvidd och lång laddningstid. Att överge fossil framdrift genom att ställa om transportsektorn till batteriteknik kommer ta lång tid och kräva stora resurser. Kortsiktigt skapar det till och med ökade koldioxidutsläpp på grund av tillverkningsprocesser. I tillägg innebär en sådan omställning att i förtid fasa ut fungerande förbränningsmotorer, vilket är ett resursslöseri i sig självt.

I dag utgör elektrifierade fordon någonstans kring 5%, vilket motsvarar knappt 56 miljoner enheter globalt (enl. OICA).

Biobränslen

Biobränslen, framställda från organiskt material, är ett annat hållbart alternativ som reducerar framtida koldioxidutsläpp och främjar hållbarhet. Det sker tack vare en cirkulär netto noll-process. Dessutom kan biobränslen ersätta dagens fossila drivmedel i befintlig infrastruktur för transporter, lagring, och fungerar i dagens befintliga förbränningsmotorer. Nackdelen är att biobränslens cirkulära netto noll-process, att binda koldioxidutsläpp i ny biomassa, tillgänglig för ny produktion, uppskattas ta mellan 50 och 100 år (uppskattning för svensk skog). Så den omedelbara effekten uteblir.

Elektrobränslen (vätgas)

Elektrobränslen, även kända som syntetiska bränslen, framstår som nyckeln för att nå netto-noll utsläpp. Dessa bränslen erbjuder lagringsbar fossilfri energi och kan ersätta fossila bränslen på sikt. Första steget elektrobränsle är vätgas. Vätgas kräver ny infrastruktur för distribution och lagring, samt utveckling och tillverkning av nya drivlinor innan det kan bidra till transportsektorns omställning. För att lagra vätgas och få tillräckligt energiinnehåll i tanken krävs höga tryck, vanligt förekommande i fordon är 700 bars tryck. Vätgas är extremt brandfarligt vilket kan vara till nackdel.

Elektrometanol (e-MeOH)

Elektrometanol, e-MeOH, eller Ch3Oh som det heter kemiskt, är ett särskilt intressant alternativ. Det kan användas i dagens förbränningsmotorer utan att kräva nya motorer, eller ny infrastruktur för distribution och lagring. Dess produktionsprocess, där vätgas blandas med koldioxid, resulterar i omedelbart cirkulärt netto noll koldioxidutsläpp. Dagens motorer kan behöva modifieras med anpassningar av bränslesystemet och andra relevanta komponenter för att möjliggöra förbränning av det nya bränslet e-MeOH. Men det är absolut görbart. Ny motortillverkning kan baseras på befintliga ICE-teknikplattformar, så övergång kan ske löpande anpassat efter tillgången på e-MeOH ökar.

Utmaningar och möjligheter

Utmaningen är att snabbt reducera transportsektorns koldioxidutsläpp effektivt. Genom att undvika en massiv övergång till batteridrivna fordon kan resursbehovet och miljöpåverkan begränsas. Elektrobränslen och biobränslen erbjuder realistiska och hållbara övergångslösningar. Det är också viktigt att främja fortsatt forskning och utveckling inom befintliga och nya discipliner, samt att motivera politiska stödåtgärder som påskyndar övergången till en hållbar och diversifierad transportsektor.

Global flotta av existerande fordon, fartyg och flygplan

Med tanke på den redan existerande globala flottan av förbränningsmotorer i fordon, fartyg och flygplan är det nödvändigt att överväga olika teknologier anpassningsbara för dessa för att möta behoven av minskade utsläpp för att nå målen. Det är inte förbränningsmotorn som är fienden, det är fossila bränslen.

Koldioxidavtrycket från batterier och elektrobränslen måste balanseras transparent. Det är även viktigt att vara medveten om utmaningarna med tillgången på jordartsmineraler och den ökande gruvdriftens miljöpåverkan som övergången till batteridrift medför.

Det är desto miljövänligare och tillgängligare råvaror för att tillverka elektrometanol. Tillverkningen behöver vatten, koldioxid, samt processenergi såsom förnybar sol-, och vindkraft. Dessutom är det bra att känna till att skulle det ske ett utsläpp eller läckage av elektrometanol till omkringliggande terräng så återgår den kemiskt till att bli vanligt vatten, ofarligt för växter och djur.

Sammanfattningsvis

Transportsektorns omställning är en central del för att lyckas minska de fossila koldioxidutsläppen. Batteridrift är en lösning. Elektrobränslen en annan, särskilt elektrometanol som erbjuder en snabb och effektiv övergång till ett netto-noll utsläpp utan omfattande infrastrukturförändringar.

Men som så många gånger tidigare behövs alla teknikplattformar för att lyckas. Bara genom att omfamna alla tillgängliga tekniker och hållbara alternativ kan vi skapa en cirkulär och hållbar transportsektor, nu och för framtiden.

LADDA NER PDF

Advice
strategy
ACTION

Projekt

Projekt

Chans att förvärva arrendeavtal om 25 hektar med avtalad anslutning om 20 megawatt. Mark belägen söder om den 58:e breddgraden i en av Sveriges solsäkraste regioner. Kontakta oss vid intresse.

Projektet representerar en betydande investeringsmöjlighet inom förnybar energi och kommer att ha en positiv inverkan på Sveriges energiförsörjning samt miljö.

20 MW

elektricitet och värme

Hög profil

ingå i ett hållbart sammanhang

Syd om lat 580

solsäkert

25 Ha

tillgänglig mark

Projekt

Elektrobränsleproduktion energisatt med Nordens sitt slag största solenergipark på 200 megawatt.

Effektiv lagringsbar solenergi.

Framtiden är att lagra dagens intermittenta energi från vind och sol. Förnybar planerbar energi. Framtiden är nu.

200 MW

elektricitet och värme

48 000 m3

e-metanol per år

Wp+Wt

solpaneler/solfångare

70 Ha

tillgänglig mark

RSS-fel: WP HTTP Error: Ingen giltig URL har angetts.

News Flash

 • Flera storskaliga elektrobränsleprojekt
  Flera storskaliga elektrobränsleprojekt
  ,

  SVTs morgonnyheter visade ett inslag om att fånga upp koldioxid och visade på ett flertal storskaliga sådana projekt i samband med anläggningar för elektrobränsleproduktion. Sverige är på gång att förstå elektrobränslets betydelse för energiomställningen. Elektrobränslen är nyckeln som ger transportsektorn möjlighet till netto-noll koldioxidutsläpp. I dagens strävan att nå ambitiösa klimatmål är ett minskat beroende…

  Read more

 • Transportsektorns väg till netto-noll utsläpp
  Transportsektorns väg till netto-noll utsläpp
  , ,

  Elektrobränslen är nyckeln som ger transportsektorn möjlighet till netto-noll koldioxidutsläpp I dagens strävan att nå ambitiösa klimatmål är ett minskat beroende av fossila bränslen centralt. Koldioxidneutrala elektrobränslen är en avgörande teknik för att reducera transportsektorns koldioxidutsläpp och skapa en hållbar framtid. Denna text visar på olika teknologier och möjligheter för att driva transportsektorn mot netto…

  Read more

 • Unik möjlighet att förvärva ett arrendeavtal för solcellspark söder om 58:e breddgraden i Sverige
  Unik möjlighet att förvärva ett arrendeavtal för solcellspark söder om 58:e breddgraden i Sverige
  ,

  Teaser – kontakta oss vid intresse Det finns nu en unik möjlighet att förvärva ett arrendeavtal för en markyta om 25 hektar belägen söder om den 58:e breddgraden i Sverige. Syftet med detta arrende är att etablera och driva en solcellspark med en kapacitet på 20 megawatt (MW). Det finns nu en unik möjlighet att…

  Read more

 • Energi som internationellt påtryckningsmedel, part II
  Energi som internationellt påtryckningsmedel, part II
  , ,

  För nära nog 1 år sedan skrev jag en kommentar gällande energi som ett internationellt påtryckningsmedel. Bakgrunden var att begränsa Rysslands och Putins krigskassa och begränsa förmågan till en lyckad invasion av Ukraina. Mycket har hänt sedan dess. Sanktioner mot att köpa Rysk kol, olja, gas och kärnbränsle skulle kraftfullt minska Rysslands krigsförmåga. Sprängda North…

  Read more