förnya och inspirera

Ledarskap & Organisation

Ledarsskap är processen genom vilken en individ, känd som ledaren, påverkar och guider andra individer eller grupper mot uppnåendet av gemensamma mål eller visioner. Det innebär att inspirera, motivera och ge riktning för att uppnå önskade resultat.

En organisation är en strukturerad grupp av människor som samarbetar för att uppnå specifika mål eller syften. Organisationer kan vara av olika storlek och komplexitet och kan vara både inom den privata och offentliga sektorn. De följer oftast ett visst hierarkiskt system och har definierade roller och ansvar för sina medlemmar.

Advice
strategy
ACTION

Ledarskap

Påverka beteenden hantera konflikter

Att påverka och hantera beteenden och konflikter bör vara ett prioriterat område för varje verksamhets ledning. Att forma, implementera, hantera och följa upp beteende och konflikter är ett kontinuerligt pågående arbete.

Att forma vad som är ett accepterat beteende bygger på ett stort antal parametrar. Dessa tillsammans utgör ett ramverk. Handlingar och beteenden som passerar vad som är acceptabelt behöver hanteras och tillrättavisas utan dröjsmål.

Ledares försummelse kommer leda till att fastställda beteenderamar inte kommer att ha någon betydelse och inte heller påverka medarbetare. Över tid kommer acceptansnivåer att bli mer toleranta, eller till och med suddas ut. En sådan situation är hotfull för hela verksamheten.

Att aktivt arbeta med beteende- och konfliktramar leder till att verksamheten blir mer positiv, produktiv och effektiv.

RSS-fel: WP HTTP Error: Ingen giltig URL har angetts.

News Flash